Schoolreglement

KADE” staat voor “KunstAcademies DEinze

Sinds het begin van dit schooljaar is er voor de academies van het deeltijds kunstonderwijs, dus ook voor deze academie, een nieuw decreet van toepassing. Een decreet bepaalt de regelgeving waaraan een academie onderhevig is. Op een aantal zichtbare veranderingen van benaming (1ste, 2de, 3de en 4de graad in plaats van de vroegere lagere, middelbare en hogere graad als meest in het oog springende) heeft de leerling daar hopelijk verder geen hinder van ondervonden.

Tegelijk met de invoering van het nieuwe decreet werden ook nieuwe leerplannen opgemaakt. Deze leerplannen bepalen welke leerdoelen dienen te worden nagestreefd teneinde de leerlingen in staat te stellen de door de Vlaamse regering opgestelde eindtermen (of ‘basiscompetenties”) te bereiken. 

Voor het uitschrijven van deze leerplannen werden mensen uit het “veld” uitgenodigd, waaronder ook ondergetekende. Een werkgroep van collega’s dokterde, in samenwerking met vertegenwoordigers van de onderwijskoepel voor het gesubsidieerd (gemeentelijk) onderwijs (OVSG), een uniek systeem uit dat in één gemeenschappelijk plan voorzag voor alle opleidingen (ateliers) en graden (leeftijden) van het domein “beeldende kunst”. Het plan werd nog vóór de zomervakantie goedgekeurd door de onderwijsinspectie en kan dus geïmplementeerd worden. 

Momenteel ben ik, als één van de architecten van dit nieuwe leerplan, op ronde door Vlaanderen om dit bij de academieteams te promoten. Het plan biedt mijns inziens immers een unieke kans voor elke academie om zich een eigen profiel te creëren zonder in de vrijblijvendheid te verzanden. 

Meer dan ooit is een verblijf in een academie een zinvol gebeuren maar met het nieuwe leerplan als leidraad is ook de kwaliteit van de opleidingen gegarandeerd. Uiteraard streven we er in Deinze naar om de inzichten en richtlijnen van het leerplan zo goed mogelijk te verwerken in ons schoolwerkplan. We hopen dat dit al onze leerlingen, jong en oud, ten goede komt zodat wij uw vertrouwen mogen blijven verdienen. 

De krachtlijnen van het nieuwe leerplan hangen uit in onze inkomhal maar ik ben steeds ter beschikking voor meer uitleg. 

Met vriendelijke groet,

William Ploegaert,

Directeur

BEELDENDE KUNSTEN

​

Guido Gezellelaan 55

9800 Deinze

​

​